RODO

Szanowni Pacjenci,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, iż

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest derma-lymph Centrum leczenia lipedemy, Dr n. med. Agnieszka Czarnecka ul. Leśna 8, 59-300 Lubin, NIP 8831873551, REGON: 52122073500010 (dalej jako: „Centrum leczenia lipedemy”)
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem derma-lymph Centrum leczenia lipedemy, dr n. med. Agnieszka Czarnecka ul. Leśna 8, 59-300 Lubin lub e-mail: kontakt@drczarnecka.com
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach zdrowotnych, takich jak:
  – profilaktyka zdrowotna np. w celu wysłania Tobie zaproszenia na badania przesiewowe, informacji o wydarzeniach prozdrowotnych – art.9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  – diagnoza medyczna i leczenie, tj. w celu udzielania Tobie świadczeń medycznych (leczenia Ciebie) oraz prowadzenia Twojej dokumentacji , np. w celu zarejestrowania Tobie terminu wizyty zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej u lekarza (zarówno za pośrednictwem telefonu, jak i osobiście), – art.9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  – zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. w celu wydania Tobie zaświadczenia lekarskiego przez lekarza orzecznika – art.9 ust. 2 lit. h) RODO, w zw. z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie: tzw. „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”, tj. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia Twojego bezpieczeństwa i ochrony naszego mienia (w tym celu stosujemy monitoring wizyjny) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. w celu wykonania obowiązku podatkowego

4. Jaki jest zakres przetwarzanych moich danych osobowych?

By rozpocząć udzielanie Tobie usług medycznych, konieczne będzie zebranie następującego zakresu danych osobowych: imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, będzie tworzona Twoja dokumentacja medyczna, w której zawarte będą informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o Twoim stanie zdrowia, jak również mogą znaleźć się tzw. informacje wrażliwe, które mogą dotyczyć na przykład Twoich nałogów. Również Twój wizerunek może być dokumentowany w formie fotodokumentacji. Te informacje będą zbierane jedynie w celu diagnozy medycznej, leczenia oraz wykonania usług medycznych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot leczniczy, a celem tego przetwarzania jest diagnoza medyczna, leczenie oraz realizacja zabiegów/ usług, Przetwarzanie to wyraża się przez:

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Ustalenie Twojej tożsamości przed rozpoczęciem udzielania świadczeń:

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z  art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.

Prowadzenie i przechowywanie Twojej dokumentacji medycznej:

Art. 9 ust. 2 lit. h  RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

Kontaktowanie się w celu potwierdzenia wizyty pod wskazanym przez Ciebie adresem e-mail, bądź numerem telefonu:

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO jak tzw. Prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest opieka okołoobsługowa nad pacjentem oraz skuteczne zarządzanie grafikami.

Odbieranie i archiwizowanie Twojego oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia:

Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1  Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu:

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Na Administratorze jako przedsiębiorcy spoczywają obowiązki nałożone również innymi aktami prawa, w tym np. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych czy obowiązki podatkowe jak konieczność wystawiania faktur za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych:

Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • Osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta;
 • Dostawcom usług prawnych, księgowych i doradczych wspierających Administratora;
 • Dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą placówką (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego), firmom kurierskim i pocztowym
 • Laboratoriom diagnostycznym;
 • Szpitalowi oraz Przychodni CDT Medicus, ul. Leśna 8, 59-300 Lubin

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską (EOG)?

Nie, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

W przypadku przetwarzania Twoich danych medycznych, mamy obowiązek przechowywania ich co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w dokumentacji ostatniego wpisu, jednakże nie dłużej niż jest to konieczne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego na nas ciążącego. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przetwarzane przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie nam Pani/Pana danych ustawowych jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdej osoby, której świadczymy usługi medyczne. W przypadku, gdy odmówi Pani/Pan podania swoich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć Tobie usług medycznych

Jakie mam prawa?

Jako administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostęp do danych, sprostowania ich, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090520417

Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150002069

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner